โครงการพัฒนาย่านนิมมานเหมินทร์ไปสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ : NimmanConnex

8-กรกฏาคม-2567
uniserv cmu

สำนักบริการวิชาการ มช. ร่วมกับ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ร่วมกันขับเคลื่อน "โครงการพัฒนาย่านนิมมานเหมินทร์ไปสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นต้นแบบด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ : NimmanConnex"

โดย ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ได้นำทีมเข้าสำรวจสถานที่สำหรับเตรียมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ณ สำนักบริการวิชาการ มช. ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567

Uniserv CMU นั้นจะทำหน้าที่เป็นศูนย์สาธิตเทคโนโลยีระบบวิเคราะห์พฤติกรรมภายในพื้นที่ โดยมุ่งหวังผลดังนี้

-เป็นต้นแบบ: Uniserv CMU จะกลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้จริงในพื้นที่

-พัฒนาระบบ: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ภายใน Uniserv CMU ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปต่อยอดพัฒนาระบบและบริการให้ตรงกับความต้องการ

-เพิ่มความปลอดภัย: ส่งเสริมความปลอดภัย ของบุคคลและทรัพย์สินภายใน Uniserv CMU ด้วยระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

-ยกระดับการจัดการ: การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-หนุนเมืองอัจฉริยะ: โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีคุณภาพชีวิตสูง

นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา "นิมมานเหมินทร์สู่เมืองอัจฉริยะ" โดย Uniserv CMU มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ นำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป

CD: Nimman Connex