สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

สำนักงานสำนัก


นางอรกานต์ ไชยยา
เลขานุการสำนักบริการวิชาการ พนักงานปฏิบัติงาน
053-942858
orakarn.c@cmu.ac.th

นายนิคม หล้าอินเชื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์
053-942879
nikom.l@cmu.ac.th
นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ
หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
053-942897
arunwan@chiangmai.ac.th
นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
053-942856
nuttarudee.r@cmu.ac.th
นายอาทิตย์ คำหล้า
พนักงานธุรการ
artit.k@cmu.ac.th
นางสาวพรประภา รุ่งทรัพย์กุล
พนักงานปฏิบัติงาน
053-942897
orapin.pr@cmu.ac.th
นางสาวเกศวรรณ แปงคำ
พนักงานปฏิบัติงาน
ketsawan.aung@cmu.ac.th
นางสาวศศิกัญญา ใจกันทะ
นักการเงินและบัญชี
นางสาวจิราพร กองมณี
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวสุวนันท์ คำราพิช
นักการเงินและบัญชี
นางสาวกรกนก ทรายน้อย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นางสาวชัญญานุช ศรไชย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นายภัทรดนัย ศึกษา
พนักงานปฏิบัติงาน
pasdanai.s@cmu.ac.th
นายหนึ่งภิวัฒน์ สุขใส
พนักงานปฏิบัติงาน
nuengphiwat.suksai@cmu.ac.th
นายอภิรักษ์ อินทารส
พนักงานช่าง
053-942857
apirak.i@cmu.ac.th
นายวีระพงษ์ บุญมี
พนักงานช่าง
veerapong.b@cmu.ac.th
นายเจษฎา หล้าอินเชื้อ
พนักงานช่าง
jedsada.lh@cmu.ac.th
นายรัชฎากรณ์ สิงห์คราช
พนักงานช่าง
นายสาคร อินทจักร์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
นายธงชัย อินทจักร์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
นายณัฐวุธ แสงคำ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
นายวรพล หล้าติ๊บ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
นายประเวช วิลา
พนักงานบริการทั่วไป
prawet.w@cmu.ac.th
นายชุมพล เสแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป