สำนักงานสำนัก


ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
เลขานุการ สำนักบริการวิชาการ สำนักงานสำนัก
053-942857
krith.k@cmu.ac.th

นางสาวศุภัทรา ผลเพิ่ม
หัวหน้างาน สำนักบริการวิชาการ สำนักงานสำนัก งานบริหารทั่วไป
053-942858
subhattara.p@cmu.ac.th
นางสาวอรุณวรรณ รินเชื้อ
หัวหน้างาน สำนักบริการวิชาการ สำนักงานสำนัก งานการเงิน การคลังและพัสดุ
053-942898
aroonwan.r@cmu.ac.th
นายนิคม หล้าอินเชื้อ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์
053-942879
nikom.l@cmu.ac.th
นางสาวนัทธฤดี ฤกษ์นิยม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
053-942870
nuttarudee.r@cmu.ac.th
นายอาทิตย์ คำหล้า
พนักงานธุรการ
053-942856
artit.k@cmu.ac.th
นางสาวเกศวรรณ แปงคำ
นักจัดการงานทั่วไป
053-942866
ketsawan.aung@cmu.ac.th
นางสาวศศิกัญญา ใจกันทะ
นักการเงินและบัญชี
053-942857
sasikanya.jaikanta@cmu.ac.th
นางสาวสุวนันท์ คำราพิช
นักการเงินและบัญชี
053-942897
suvanan.k@cmu.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ วังคาม
นักการเงินและบัญชี
053-942867
yaowalak.wa@cmu.ac.th
นายเจษฎา หล้าอินเชื้อ
นักจัดการงานทั่วไป
053-942889
jedsada.lh@cmu.ac.th
นายอภิรักษ์ อินทารส
พนักงานช่าง
053-942856
apirak.i@cmu.ac.th
นายวีระชาติ ใบบอกบุญ
พนักงานช่าง
053-942889
weerachart.b@cmu.ac.th
นายสาคร อินทจักร์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
sakron.i@cmu.ac.th
นายธงชัย อินทจักร์
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
thongchai.i@cmu.ac.th
นายนฤชา ไชยเตจ๊ะ
พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
narucha.chaita@cmu.ac.th
นายประเวช วิลา
พนักงานบริการทั่วไป
prawet.w@cmu.ac.th