• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือ เขต 1กิจกรรม QA Cur Family


การประชุมสัมมนาผู้นำคริสตจักร องค์กรคริสตจักร
สหทัยลูเธอรั่น "500ปี แห่งการปฏิรูปสู่อนาคต
แห่งการส่งต่อ"การประชุมสัมมนาผู้นำคริสตจักร องค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น "500ปี
แห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ"การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร


อบรมสัมมนาหลักสูตร
"มาตรการทางภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ"พิธีมอบทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560การประชุมวิชาการช่างเครื่องช่วยคนพิการ ครั้งที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2561การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือ
และตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ


ข่าวเพิ่มเติม »


การแสดงความขอบคุณผู้บริหารครบวาระ
และต้อนรับผู้บริหารวาระใหม่ประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการอบรมด้าน
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพนักศึกษา
ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)ประชุมเตรียมความพร้อมภาคความเหมาะสม
กับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)บุคลากร สำนักบริการวิชาการ ร่วมกันทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง


ประชุม-สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนว
CMU-EdPEx ประจำปีการศึกษา 2559พิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำ ปี 2560การประชุมหารือแสดงความคิดเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน๑ ระยะ๒๐ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่
จัดงานประเทศไทย(ประเภทห้องประชุม)


ข่าวเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com