• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  สำหรับนักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง

  น้องๆ นักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง ญาติมิตร

  ที่กำลังมองหาที่พัก ในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่

 

ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                              

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                            
download เอกสาร
       "การจัดสอบท้องถิ่นฯ ปี 2560"


หลักสูตรการอบรม
          ประจำปี พ.ศ.2560


Download ใบสมัคร (.pdf file)


Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)
>

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทาง
ในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่2/2560โครงการประชุมสัมมนากฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี...การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่าง
ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯกิจกรรม International Exchange
Program Show&Shareการประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษาประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ ในพื้นที่
โครงการหลวง ประจำปี 2560หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อสร้างผลงานให้องค์กร


สัมมนารับฟังความคิดเห็นกลุ่มใหญ่ จากผลการศึกษาร่างกฎหมายด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน....โครงการวิจัย"ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา
กฎหมายป้องกันตัวแทนอำพราง
...


โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนืองานสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 70 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย
ภายใต้หัวข้อ “The Best is yet to come”สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum
Reformการประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน
ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการอนุรักษ์...การสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นำลูกช้างสู่สังคมการประชุมและเสวนาเรื่อง
มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกา
ในเขตภาคเหนือตอนบน๑ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ
ในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ
(Management Plan)โครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดง
นอกฤดู ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
สุขภาพดีวิถีล้านนาโครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกาและ
แคนาดา iStudy รุ่นที่23สร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ:สำหรับกลุ่ม
ธุรกิจกาแฟล้านนาการบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Healthy University


การประชุมสร้างความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการ(Service Excellence)Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover....


เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชนกลุ่มเปราะบางโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียน
รู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560


การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) ประจำปี ๒๕๖๐ "ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ"


เปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือ
และตำราเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวเพิ่มเติม »


การอบรมการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนิน
การที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการ
บริการ (service innovation)โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2560ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีนร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้าย
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560


การสัมมนากระบวนการจัดการเมือง
(ICOMOS TRAINING Management
Framework for People & Place:
Towards UNESCO World Heritage
City ภายใต้โครงการจัดทำแผนฯ ระยะที่ 2)ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสื่อสารมวลชน ครบรอบ 12 ปี


ต้อนรับคณะนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี "GXU-CMU
MBA exchange program 2017"


ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี


โครงการบวชเนกขัมมจาริณี
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


พิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม สร้างในโอกาส ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU
เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน
ศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันบรรจุ
บุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น


คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๐


อบรม หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ต้อนรับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือ
ราชการและรายงานการประชุม
ที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2


ประชุมเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่าย
และหัวหน้างาน


ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
ภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนว
พระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม
อ.แม่แจ่มลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
ภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนว
พระราชดำริและการบริการวิชาการรับใช้สังคม
เทศบาลตำบลศรีบัวบานอบรมหลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและ
พัฒนางานสำนักงานยุคใหม่


กิจกรรม “ดอยสวยด้วยพฤกษา”

ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560

การสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมแผนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ต้อนรับคณะอาคันตุกะ ร่วมกันหารือ
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM)


ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง


การอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้เข้าอบรมจากศาลอุธรณ์ ภาค 5

ข่าวเพิ่มเติม »

 
 


cmu mail cmu mail cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library
 
Download
แผนที_UNISERV_CMU (PDF File)

 


 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com